Všeobecné smluvní podmínky


1.

1.1 Pronajímatel na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě sjednaných přenechává nájemci do nájmu předmět nájmu a nájemce na základě této smlouvy a za podmínek sjednaných v této smlouvě předmět nájmu do nájmu přijímá. Smluvní strany prohlašuji, že pronajatý materiál není viditelně poškozen. Případné poškození, které nebrání bezpečnému použití, bude zaznamenáno při převzetí materiálu k pronájmu (v protokolu).

1.2. Nájemce je na základě této smlouvy oprávněn předmět nájmu užívat v době sjednané v části I. této smlouvy.

2.

2.1 Nájemné za užívání předmětu nájmu je sjednáno dohodou stran dle části I. této smlouvy za každý započatý kalendářní den trvání nájemního vztahu dle čl. 1. odst. 1.2 částí ll. této smlouvy.

3.

3.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze v souladu s podmínkami jeho užívání, obsluhy a údržby dle návodu k jeho použití, s jehož obsahem byl před podpisem této smlouvy seznámen, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Nájemce prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý k řádnému užívání podle této smlouvy.

3.2 Nájemce je povinen předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře takovým způsobem, jaký odpovídá povaze předmětu nájmu a ujednání ustanovení čl. 3 odst. 3.1 části ll. této smlouvy.

3.3 Nájemce není oprávněn předmět nájmu přenechat do podnájmu třetí osobě či osobám, ručit jím nebo ho dávat do zástavy či prodeje třetí osobě.

3.4 Nájemce není oprávněn provádět jakékoli zásahy, opravy či úpravy ani změny předmětu nájmu.

3.5 Nájemce se zavazuje předmět nájmu vrátit pronajímateli v dohodnuté době dle části I. této smlouvy do provozovny pronajímatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, a to ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení vzhledem k době a účelu jeho užívání. Nájemce se dále zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli řádně očištěný od barev, malt, betonu, lepidel apod. Nájemce nese veškeré náklady spojené s vrácením předmětu nájmu dle tohoto odstavce. Ke dni vrácení předmětu nájmu bude pronajímatelem provedena kontrola jeho stavu, o čemž bude v případě poškození či ztráty sepsán písemný protokol.

3.6 Vyjde-li před uplynutím sjednané doby trvání nájemního vztahu dle této smlouvy najevo. že nájemce předmět nájmu nevrátí pronajímateli v dohodnuté době dle části l. této smlouvy, je povinen o této skutečnosti pronajímatele písemně informovat a dohodnout s pronajímatelem její prodloužení.

3.7 Nájemce po celou dobu trvání nájemního vztahu odpovídá za poškození, zničení. odcizení nebo ztrátu předmětu nájmu, s vyjímkou opotřebení předmětu nájmu způsobeného řádným používáním ve smyslu odst. 3.1 tohoto článku. V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty předmětu nájmu nebo jeho části, je nájemce povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti pronajímatele.

3.8 Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s předmětem nájmu, s jeho návodem k použití a s jeho stavem řádně seznámil.

4.

4.1 Nájemce před podpisem této smlouvy složil u pronajímatele v hotovosti částku ve výši dle části l. této smlouvy, a to jako návratnou kauci k zajištění řádného vrácení předmětu nájmu po uplynutí doby trvání nájemního vztahu, zajištění řádného stavu předmětu nájmu a řádného plnění povinností nájemce dle této smlouvy, což nájemce i pronajímatel podpisem této smlouvy stvrzují. Nájemce souhlasí s odčerpáním kauce pronajímatelem ve prospěch pronajímatele na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, dlužného nájemného nebo úhrady za užívání po skončení nájmu a to zejména v případě vzniku škody na předmětu nájmu, za kterou dle této smlouvy odpovídá nájemce. Pronajímatel je povinen vrátit kauci nájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude nájemcem vrácen předmět nájmu a vypořádány nároky z této smlouvy.

4.2 V případě porušení povinnosti vrátit předmět nájmu v řádném stavu a včas, tj. v termínu dohodnutém touto smlouvou, má nájemce povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku dohodnutého nájemného, a to za každý den, v němž prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu trvá. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

4.3 V případě porušení povinností stanovené v čl. 3. odst. 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 této smlouvy a v případě vrácení předmětu nájmu neočištěného od barev, malty, betonu, lepidel a podobně. je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

4.4 Smluvní pokuta činí v případě porušení této smlouvy specifikovaného v čl. 4. odst. 4.2 vždy nejméně 1.000,- Kč.

5.

5.1 Právní vztahy vyplývající z nájemního vztahu se řídí českým právním řádem. K projednání všech případných sporů je příslušný vždy obecný soud pronajímatele. Je-li nájemce v prodlení se splněním povinnosti podle této smlouvy, tak je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 2.1.2018.